Mission - Sứ Mạng

 

Nước rơi từng giọt giọt thôi
Khe mương trăm nẻo
đến hồi thành sông!
Chút chút việc thiện nhẹ bồng
Mai kia
vô lượng hư không cũng tràn!

 

Lời Phật dạy

 

Universal Virtue Buddhist Charities is dedicated to spreading love and sharing happiness.  Our mission is twofold:

 ·        to alleviate suffering for the poor, the disabled, victims of disasters, and underprivileged children in Vietnam, and

·        to improve quality of life for individuals and families in need in the U.S. 

 

We pursue our mission by:

 

·        providing relief and social work services with joyfulness, compassion, transparency, and professionalism; and

·        collaborating with other organizations and volunteers to ensure that our care recipients receive relief and social work services in a direct, timely, effective, and dignified manner.

 

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền dấn thân mở rộng t́nh thương và chia sẻ hạnh phúc.  Sứ mạng của Hội có 2 phần:

 ·        Xoa dịu khổ đau cho đồng bào ngặt nghèo, người tàn tật, nạn nhân thiên tai, trẻ em bất hạnh tại Việt nam, và

·        Tăng trưởng chất lượng cuộc sống cho các cá nhân và gia đ́nh có nhu cầu tại Hoa Kỳ.

 

Hội thực hiện sứ mạng này bằng cách:

 

·        cứu trợ và thực hành công tác xă hội với niềm vui, ḷng thương xót, sự trong sáng, và tính chuyên nghiệp; và

 ·        hợp lực với các tổ chức và thiện nguyện viên để đảm bảo người nhận có được sự trợ giúp và dịch vụ xă hội một cách trực tiếp, kịp thời, hữu hiệu, tôn trọng nhân phẩm.

 

Activities - Hoạt động

 

In Vietnam

Universal Virtue Compassionate Relief Program

 

- Sponsorship program for disadvantaged school aged children

Medical assistance

-  Sponsorship program for the poverty-stricken elderly and disabled

-  Financial support for indigent patients

-  Relief missions for victims of disasters

-  Financial and technical support to improve quality of life (safe drinking wells, hygiene, mosquito net…)

 

In the U.S.

Community Care Program

 

-  Individual and family counseling

-  Support groups

-  Youth groups

-  Seminars and educational workshop

 

 

Friendly Visitors Program

 

 

Visitations, support, and guidance to seniors, mentally ill patients, patients, delinquent youths, inmates/prisoners...

-  Prayer groups and support groups for the above populations

 

 

Tại Việt nam

Chương Tŕnh Cứu Trợ T́nh Thương Phổ Hiền

 

- Chương tŕnh bảo trợ trẻ em nghèo đến trường.

- Giúp đỡ về y tế.

- Chương tŕnh bảo trợ người già và tàn tật.

- Giúp đỡ tài chánh cho bệnh nhân nghèo.

 - Cứu trợ khẩn cấp nạn nhân thiên tai.

- Giúp cải thiện cuộc sống (giếng nước sạch, vệ sinh nơi ở, mùng chống muỗi...)

.

 

Tại Hoa Kỳ

Chương Tŕnh Chăm Sóc Cộng Đồng

 

- Tư vấn tâm lư cá nhân và gia đ́nh.

- Các nhóm hỗ trợ.

- Nhóm trẻ.

- Các buổi hội luận, hội thảo về tâm lư và xă hội, các lớp học.

 

Chương tŕnh Thăm Viếng Thân Thiện

 

- Thăm viếng, hỗ trợ, và hướng dẫn quư vị cao niên, bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân, trẻ em phạm pháp, tù nhân....

-  Nhóm cầu nguyện và hỗ trợ cho các thành phần kể trên.

 

 

 

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

H́nh Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Trở về trang nhà