...... ...  

 

 

Let’s mindfully recite the Buddha’s Name together

 

Thích Thái Hòa

Translated into English by Pháp Hạnh

 

Mindfully reciting the Buddha’s Name is to make images of the Buddhas present in our minds.  We allow the Buddhas’ aspiration for enlightenment to spring up in our consciousness.  We also make the Buddhas’ sacred vows and conducts present in each and every gesture, movement, and action of us in our daily lives.  By doing so, we are present in Them and They are present in us.  Furthermore, Their Pure Lands gradually manifest themselves in our consciousness and we will automatically be present in Their Pure Lands. 

Reciting the Buddha’s Name in that way will purify our mind.  All of our sorrows and impurities will settle down.  All grudges and resentments between us and other people and others beings will be dissolved.  Our love expands.  We are no longer restricted by our narrow perspectives and we are able to cultivate even more wholesome blessings.

And if we recite the Buddha’s name in such a way, the Buddha will manifest in our mind, in our daily lives.  With Buddha in our mind, our speech will always be guided in the direction of enlightened speech not wrongful speech, our actions will be guided in the direction of lofty liberation not the path being trapped and degraded in the cycle of death and rebirth.

Mindfully reciting the Buddha’s name makes our lives correspond with the life force in the Pure Lands and makes it possible for us to establish the Pure Lands for ourselves and all other sentient beings anywhere and any time.

Therefore, mindfully reciting the Buddha’s Name is the most valuable condition which helps us be directly in touch with the Buddhas in ten directions of the past, present, and future.  It is also the condition to welcome or wake up the Buddha within us to be born or to manifest in life in order to help liberate sentient beings from suffering and start up Pure Lands.

Reciting mindfully the Buddhas’ Names in such way make each passing day a day closer to enlightenment, closer to the true and immense Homeland, to peace and freedom.

So, if we wish to overcome and transform our suffering in life and achieve freedom, if we wish for freedom, a real and peaceful homeland, then together let’s mindfully recite the Buddha’ Name.

 

Hãy cùng nhau niệm Phật

 

Thích Thái Hòa

 

Niệm Phật là ta làm cho hình dung của các Đức Phật có mặt trong ta, ta làm cho lý tưởng giác ngộ của các Ngài sinh khởi trong tâm thức ta, và ta làm cho hạnh nguyện của các Ngài có mặt trong ước nguyện, cũng như trong mỗi cử chỉ và hành động thực tế của ta, khiến cho ta có mặt trong các Ngài và các Ngài có mặt trong ta, khiến cho thế giới Tịnh độ của các Ngài từ từ hiển lộ trong tâm thức ta và ta sẽ có mặt một cách tự nhiên ở nơi thế giới Tịnh độ của các Ngài.

Ta niệm Phật như vậy, càng lúc tâm ta càng trong sáng, phiền não trong tâm thức ta càng lúc càng lắng yên, mọi oán kết giữa ta và mọi người cũng như mọi loài từ từ được giải tỏa, tình thương trong ta lớn rộng, tầm nhìn của ta không còn bị đóng khung trong những phạm trù chật hẹp và phước đức của ta càng ngày càng trở nên viên mãn.

ta niệm Phật như vậy, thì Đức Phật ở trong tâm ta sẽ biểu hiện mỗi ngày trong đời sống của ta, khiến cho lời nói của ta luôn luôn biểu hiện theo hướng giác ngộ mà không biểu hiện theo hướng sai lầm, khiến cho hành động của ta luôn luôn biểu hiện về hướng cao thượng mà không thể biểu hiện theo hướng sinh tử. Và khiến cho tâm ý của ta luôn luôn biểu hiện theo hướng giải thoát mà không biểu hiện theo hướng sa đọa và hệ lụy sinh tử.

Niệm Phật, khiến cho đời sống của ta tương ưng với đời sống Tịnh độ và có khả năng thiết lập quê hương Tịnh độ cho ta và cho hết thảy chúng sanh với bất cứ ở đâu và lúc nào.

Nên, niệm Phật là điều kiện quý báu nhất, giúp ta tiếp xúc trực tiếp được với chư Phật mười phương và ba đời, và là điều kiện gọi mời hay đánh thức Đức Phật trong tâm ta đản sinh hay thị hiện giữa cuộc đời, để giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau và cùng nhau dựng xây Tịnh độ.

Ta niệm Phật như vậy, là mỗi ngày đi qua đời ta, là mỗi ngày đưa ta đi về với sự giác ngộ, với quê hương đích thực rộng lớn, tự do và bình an.

Vậy, ta muốn chuyển hóa những khổ đau trong đời sống của ta và ta muốn có tự do, muốn có một quê hương đích thực rộng lớn và bình an cho tất cả chúng ta, thì chúng ta hãy cùng nhau niệm Phật!

 

Trở về trang bài vở

Trở về trang nhà