...... ...  

 

 

Đức Phật

Phân Tích Bốn Lối Sống

 

Pháp Sư Chứng Nghiêm

Pháp Hạnh dịch

 

Vua Ba Tư Nặc một hôm đến nghe Đức Phật thuyết pháp ở Kỳ Viên tinh xá.  Đức Phật bảo với nhà vua rằng mọi sự may mắn hay bất hạnh trong đời nhà vua đều do hành vi và việc làm của ông định đạt...

Bốn lối sống

Đức Phật sau đó dạy thêm rằng có bốn lối sống trên thế gian này.

Lối sống thứ nhất là lối sống của những người đi vào bóng tối từ bóng tối.  Trong trường hợp này, một người được sinh ra trong cảnh nghèo cùng túng thiếu; anh ta không đủ lòng bi mẫn, liên tục vi phạm chuẩn mực xã hội, và cuối cùng tự hạ thấp nhân phẩm của mình. Sau khi chết, người sống đời sống như vậy sẽ đọa địa ngục.

Lối sống thứ hai là lối sống của những người từ bóng tối đi vào ánh sáng. Một người có thể sống hoàn cảnh nghèo khó trong khoảng thời gian dài. Nhưng, nếu tâm của anh ta tràn đầy tình thương và hành động của anh ta được hướng dẫn bởi sự tuân thủ các nguyên tắc đúng đắn thì anh ta sẽ sớm được hóa sanh vào con đường của tình thương và sau đó được thể nhập vào thế giới của ánh sáng và trí tuệ.

Lối sống thứ ba là lối sống của người từ ánh sáng đi vào bóng tối. Một người may mắn được sống trong xa hoa nhưng lại không trân trọng phước báo này; thay vào đó, anh ta lạm dụng quyền lực của mình với những người khác. Khi phước báo hết, người này sẽ rơi vào ba đường dữ.

Lối sống thứ tư là lối sống của những người đi vào ánh sáng từ ánh sáng. Những người có lối sống này, không chỉ giàu có về tài sản và tiền bạc, mà cũng rất giàu có về tâm linh - họ có trí tuệ, tâm từ bi và niềm hăng say giúp đỡ người khác hầu mang lại lợi lạc cho cộng đồng.

Tu tập trong đạo Phật chính là rời bỏ bóng tối và hướng tới ánh sáng. Tất cả các hành vi đều xuất phát từ bản tâm của mình. Khi tâm nổ lực để trở nên từ bi, thì khi đó ánh sáng hiển hiện trước mắt bạn. Khi tâm trở nên xấu ác, thì bạn đã rơi vào bóng tối.

Lời khai thị của Pháp Sư Chứng Nghiêm:

Đời người chỉ kéo dài vài chục năm. Nếu bạn có thể sống biết đủ, hài lòng với cuộc sống, giữ gìn luân thường đạo lý mà vẫn có thể giúp đỡ tha nhân, thì bạn đang giàu có về tâm linh - mặc dù thiếu của cải vật chất. Nếu bạn đang sống trong sang giàu nhưng có thể thăng hoa sự giàu có của cải này thành sức mạnh của tình thương hầu giúp đỡ tha nhân, thì tâm của bạn sẽ được đầy ấp ánh sáng và hạnh phúc. Thật quả là một đời sống tươi đẹp để có!

 

Pháp Sư Chứng Nghiêm, ngày 28 tháng 5 năm 1997

Trích từ Nhật Ký của Pháp Sư Chứng Nghiêm, mùa hè 1997

 

 

Để biết thêm về Hội Từ Tế xin nhấn vào link bên dưới để đọc:

 

Những Tấm Gương Từ Thiện

 

 

The Buddha

Analyzes Four Types of Life

 

King Prasenajit came to hear Buddha's teachings at the Jeta Grove. The Buddha told the King that your fortunes and misfortunes are entirely determined by your actions and behaviors...

Four types of Lives

The Buddha elaborated that there are four types of life in this world.

The first is the one who enters darkness from darkness. In this case, a person is born into a condition of destitute poverty; he lacks all compassion, constantly violates social norms and falls into self-degradation. After death, a person who leads such a life will descend to hell.

The second type is the one who enters light from darkness. A person may have lived in poor conditions for a long time. But, if his heart is filled with love and his actions are guided by adherence to the right principles, he will soon be born into a path of compassion and then a world of light and wisdom.

The third type is one who enters darkness from light. A person is fortunate to have lived in luxury but does not treasure this blessing; instead, he abuses others with his power. When his blessings come to an end, he will fall into the Three Evil Paths.

The fourth type is the one who enters light from light. People who have this type of life are not only wealthy in terms of monetary fortune but also are spiritually rich – they have wisdom, a compassionate heart and a passion for helping others to benefit the community.

Practicing Buddhism is about leaving the darkness and aiming for the light. All behavior arises from the heart. When the heart strives to be compassionate, then light is before your eyes. When the heart is evil, you will fall into darkness.

The Master's teachings:

A human life only lasts a few decades. If you can be content, follow moral principles and still be able to help others, you are spiritually wealthy -- despite a lack of material goods. If you live in luxury but are able to transform this material wealth into the power of love to help people, your heart will be filled with light and happiness. What a beautiful life to lead!

 

Master Cheng Yen's Teachings, May 28, 1997

An Extract from the Daily Journal of Dharma Master Cheng Yen, Summer 1997

  

Trở về trang bài vở

 

 

 

Trở về trang nhà