...... ...  

 

 

An lạc trong phiền não


Pháp Sư Chứng Nghiêm

 

Tâm chúng ta luôn đầy phiền não. Những phiền não này thường đem đến cho chúng ta đau khổ. Phiền não như những sợi dây thừng thắt gút chúng ta. Với những thắt gút này, tâm chúng ta không thể rộng mở và chúng ta rất đau khổ. Khổ đau này đến từ chính chúng ta, chẳng phải bởi người khác mang tới. Nó thực sự xuất phát từ cách chúng ta nhìn nhận sự vật.

Ví dụ, khi người ta khiển trách hoặc thậm chí vu khống chúng ta, thì chúng ta có khuynh hướng phản ứng với cảm xúc tiêu cực. Nhưng nếu thay vì đó chúng ta biết coi những lời nói này như là sự học hỏi thì chúng ta có thể còn thấy biết ơn những lời khiển trách hay vu khống này. Lòng biết ơn này có thể cởi mở tấm lòng của chúng ta, để cho các thắt gút nội tâm không còn khởi lên nữa.

Như Sư thường nói, chúng ta luôn luôn có thể học hỏi nơi người khác. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều là những tấm gương tốt hoặc xấu. Các “gương xấu” cũng là những vị thầy chỉ dẫn cho chúng ta thấy cái gì là sai và cách để tránh không phạm phải.  Nếu chúng ta có thể nhìn mọi người theo nhãn quan như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy một cảm giác tôn trọng và biết ơn đối với tất cả mọi người.

Đây là những nguyên tắc rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực tâm thực hành chúng trong cuộc sống hàng ngày của mình, giữ cái tâm muốn học hỏi và nhìn mọi sự việc với nhãn quan trên, thì chúng ta sẽ có thể vượt qua phiền não.  Thực tập đơn giản này không thôi cũng có thể đem đến cho chúng ta nhiều trưởng thành tâm linh và tỉnh giác.   

 

Biên dịch sang tiếng Anh bởi nhóm biên tập viên Anh ngữ Tịnh Tư Thất
Pháp Hạnh dịch sang tiếng Việt

 

Peace from Afflictions

 

Dharma Master Cheng Yen

 

Our hearts are often filled with afflictions. They bring us a great deal of suffering. Our afflictions are like ropes that tie us into knots. With all these knots, our hearts cannot open, and we are very miserable. This misery comes from our own self; it is not inflicted upon us by others. It actually comes from the way we look at things.

For example, when people admonish us or even slander us, we tend to react with negative feelings. But if we can instead approach it from a perspective of learning, we can feel grateful. This gratitude can open our hearts, so that inner knots do not form.

As I often say, there is always something we can learn from others. All around us, there are good and bad examples. The "bad examples" are also our teachers, for they show us what is wrong and how not to be. If we can look at people from such a perspective, we will feel a sense of respect and gratitude toward every person.

These are very simple principles. But if we can truly practice them in our daily life, keeping a heart of learning and seeing everything from this perspective, we will be able to transcend afflictions. This simple practice alone can lead us to much spiritual growth and awakening.

From Dharma Master Cheng Yen's Talks
Compiled into English by the Jing Si Abode English Editoria
l Team

 

Trở về trang bài vở

 

 

 

Trở về trang nhà